• Paldies, jūsu balsojums ir pievienots.
  • Par katru dalībnieci var balsot reizi stundā no vienas IP adreses. Līdz nākamajai balsošanas reizei atlikušas
  • Šī vietne izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu Jums ērtu mūsu vietnes lietošanu.

    Privātuma politika

    default NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” privātuma politika un personas datu apstrādes principi (spēkā no 2018. gada 25. maija). NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” privātuma politikā un personas datu apstrādes principos (turpmāk – Privātuma politika) ir aprakstīta kārtība, kādā NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” apstrādā Personas datus. Ar pilnu Privātuma politiku aicinām Jūs iepazīties ŠEIT. Paziņojuma par Privātumu pilns teksts pēc pieprasījuma pie datu aizsardzības speciālista. Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” diemžēl nevarēs sniegt Klientam iespēju izmantot visus vai kādus no NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” sniegtajiem pakalpojumiem. Personas datu avoti, kategorijas un veidi Klienta Personas datu avoti: Personas dati var tikt vākti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem reģistriem un publiski pieejamas informācijas. Personas datu kategorijas un veidi, kas var tikt ievākti, bet ne tikai šie, ir: Identifikācijas dati, piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, fotogrāfija, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram: pases dati, ID kartes dati). Kontaktinformācija, piemēram: deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram: dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, personas veselības izziņas. Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” seminarus, lekcijas sarīkojumus, konkursus un tīmekļa vietnes, kur NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” sniedz pakalpojumus, vai sazinās ar NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” telefoniski, e-pasta sarakste, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram: sociālie mediji, dati, kas iegūti, Klientam apmeklējot NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” tīmekļa vietnes vai sazinoties citos NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” kanālos, kā arī vizuālie un/vai audioieraksti (Klienta attēls, veicot video filmēšanu). Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram: saņemtie pakalpojumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības. 1. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats: 1.1. Juridisko pienākumu izpildei un Klienta identitātes pārbaudei 1.2. Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai 1.3. Klienta un/vai NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” interešu aizsardzībai 1.4. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai 2. Profilēšana, personalizēti piedāvājumi un automatizēta lēmumu pieņemšana Profilēšana ir Personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes. Profilēšanu izmanto Klienta analīzes veikšanai un konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai, , lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, pakalpojuma (līguma) izpildi vai Klienta piekrišanu. 3. Personas datu saņēmēji Klients piekrīt, ka Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem. 4. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). 5. Glabāšanas periods 5.1. Apstrādāto Personas datu uzglabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram: likumiem par grāmatvedību, arhīviem, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). 6. Klienta kā datu subjekta tiesības: 6.1. pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi; 6.2. iebilst savu Personas datu apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās); 6.3. prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem aktiem (piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu) vai citos Regulā noteiktajos gadījumos; 6.4. ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu; 6.5. saņemt informāciju, vai NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem un iegūt informāciju, kā tie tiek apstrādāti un kam nodoti; 6.6. saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).; 6.7. atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei, ja Personas dati tiek iesniegti NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” uz Klienta piekrišanas pamata; 6.8. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai, kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai, ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu; 6.9. iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 8. Kontaktinformācija un lūgumu izskatīšanas kārtība Klients var sazināties ar NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu. NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” kontaktinformācija ir pieejama NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” tīmekļa vietnē: www.missdf.lv, lūgums norādīt atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”. 9. Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem NODIBINĀJUMS “KVALITATĪVA MŪŽIZGLĪTĪBA UN VESELĪBA DZĪVILDZE” spēļu zālēs un tīmekļa vietnē www.missdf.lv , pa pastu, pa e-pastu vai citā veidā (piemēram, plašsaziņas līdzekļos).
    Nepiekrītu
    Piekrītu